ponedjeljak, 23. siječnja 2017.

Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper (book recommendation/preporuka knjiga)

Today just one quick reading recommendation. The Yellow Wallpaper is a short story by Charlotte Perkins Gilman. It was published in 1899 (as you can see on these photographs). Here is a link to a pdf version of this text. The author's right are expired, so feel free to pass it around- it is one of advantages of reading classics:). I do consider this short story to be a classic. It tells a story of a woman who is recovering from post natal depression and is confined to her room. It is considered to one of the earliest works of American feminist literature. In its time it was a very important and ground breaking work because it shed more light on mistreatment of depression in woman (and in many ways it is still relevant), but I think that even if we put all of that aside, it is still a  great story. Even without its important historical context, the story is strong enough to stand on its own. In reality, it is a well written and touching short story. Moreover, I would say that this 6,000 words short story is a small masterpiece. 

Danas samo jedna brza preporuka za čitanje. Žute tapete su kratka priča Charlotte Perkins Gilman. Objavljena je 1899. (kao što možete vidjeti na ovim fotografijama). Ovdje je poveznica za stranicu na kojoj možete skinuti pdf verziju koja je pogodna za ispis. Autorska prava su istekla, tako da je slobodno možete dijeliti okolo- to je jedna od prednosti čitanja klasika:). Smatram da je ova kratka priča pravi klasik. Priča o ženi koja se oporavlja od postnatalne depresije i zatvorena je u svoju sobu. Smatra se jednim od najranijih feminističkih djela u američkoj književnosti. Za svoje vrijeme bilo je to vrlo važno i revolucionarno djelo jer je prikazalo krivi tretman depresije u ženskoj populaciji (na puno načina je ovo djelo još uvijek bitno), no mislim da čak i ako stavimo sve to po strani, to je još uvijek sjajna priča. Čak i bez svoga važnoga povijesnoga konteksta, priča je toliko jaka da je vrijedna i sama po sebi. Zapravo rekla bi da je ova priča od 6 000 riječi pravo malo remek djelo.
The story is written as a series of diary entries and it conveys perfectly the feeling of isolation (both psychological and physical) that its protagonist experiences. Because of its theme, it is not the easiest thing to read about, but I think this subject is an important one to read about- and it is still so relevant. The mistreatment of psychological problems is always an important subject. Mental illness are something we shouldn't feel ashamed to talk about. The unnamed female protagonist in this story is separated from her child and confined to her room. All her prepositions for getting better (such as being reunited with her child, reading and spending time with other people) are ignored. The husband of a woman in the story is a physician, but unfortunately his 'treatment' of his wife isn't effective. It is a story of a women who going crazy, but as the author herself said, she wrote it to stop women from being driven crazy.

Priča je napisana kao niz dnevničkih zapisa i savršeno prenosi osjećaj izoliranosti (psihološke i fizičke) kroz koju prolazi glavni lik. Zbog svoje teme i nije najlakše štivo za čitanje, ali mislim da je ova tema jako važna za čitanje i još uvijek iznimno relevatna. Loš tretmant psiholoških problema je uvijek važna tema. Mentalne bolesti su nešto o čemu se ne bismo trebali sramiti razgovorati. Glavni lik ove priče je neimenovana žena koja je odvojena od svoga djeteta. Svi njezini prijedlozi za ozdravljenjem  (kao to da provodi vrijeme sa svojim djetetom, čitanje ili druženje s ljudima) su odbačeni. Muž žene u ovoj priči je liječnik, ali nažalost njegovo liječenje njegove žene nije učinkovito. To je priča o ženi koja gubi razum, ali kao što je autorica rekla, napisala ju je kako bi spriječila da žene budu dovedene do ludila.
The story is actually written on Charlotte's personal experience, because she had undergone treatment for depression, she wanted to point out to her doctor what he was doing wrong. In a way, she accused him of bad treatment of women, but he was stubborn and continued curing post natal depression in his way. Charlotte Perkins Gilman sent him the copy of her story, but he never answered her. Dr. S. Weir Mitchell went on to trying to create hospitals that would treat women by isolating them- which in most cases makes the symptoms of depression worse. This doctor might not have had bad intentions, but he made tragic mistakes. Post natal depression is something that is unfortunately something of a taboo, which makes this story all the more relevant. In any case, The Yellow Wallpaper has my recommendation, both as a work of literature and a historical testament of its time.

Ova priča je zapravo temeljena na osobnom iskustvu Charlotte koja se i sama liječila od depresije i stoga  je željela istaknuti svome doktoru u čemu je griješio. Na neki način ga je optužila za loš tretman žena, ali on je bio tvrdoglav i nastavio je liječiti postnatalnu depresiju na svoj način. Charlotte Perkins Gilman mu je poslala kopiju svoje priče, ali on joj nikad nije odgovorio. Dr. S. Weir Mitchell je nastavio stvarati bolnice koje će liječiti žene tako što će ih izolirati- što u većini slučajeva pogoršava simptome depresije.  Ovaj doktor možda i nije imao loše namjere, ali radio je tragične pogrješke. Postnatalna depresije je nešto što je nažalost još uvijek tabu, što čini ovu priču još više značajnom. U svakom slučaju ova priča ima moju preporuku, i kao književno djelo i kao  svjedočanstvo svoga vremena. 

nedjelja, 22. siječnja 2017.

Nefertiti, Michelle Moran (book review+ my illustration / ogled knjige i moja ilustracija)

I'm getting used to painting on book pages. It is a fun thing to do and it allows me to combine two things I love: reading and painting. The book I used for illustrating this time is Nefertiti by Michelle Moran. Today I will just do this one quick book review.  As I said, I'm keeping longer reviews for my other blog. It's been a while since I read Nefertiti by Michelle Moran, so recently I decided to reread it. I ended up giving up  because I concluded that the book isn't worth a reread. It isn't terrible, but it isn't very good either.  Lately I haven't had much luck with  the historical fiction genre. 

Navikavam se na slikanje na stranicama knjiga. Zabavno je, a osim toga mi omogućuje da kombiniram dvije stvari koje volim: čitanje i slikanje. Knjiga koju sam koristila za ilustriranje ovaj put je Nefertiti Michelle Moran. Danas samo jedan brzi ogled knjige jer kao što sam rekla ti duži ogledi se bolje uklapaju u drugi blog. Prošlo je dugo vremena od kada sam pročitala Nefertiti od Michelle Moran, pa sam je nedavno ponovo uzela u ruke, ali sam odustala jer mi je nije toliko dobra da bi je mogla ponovo pročitati. U zadnje vrijeme stvarno nisam imala sreće s knjigama koje spadaju u povijesnu fikciju. Basically, the issues I have with this novel are the same I have with the majority of historical fiction I have read to this point. The main issue for me is that it  completely fails to transfer a feeling of time past. Another thing that annoys me that authors of historical fiction always claim that have done a tremendous amount of historical research. They always go on how they have fallen in love with history as kids, but few of them seem to know that a few visits to the library doesn't make one a historian. Well, to be honest I think that most times the author aren't to blame. It is the marketing that tries to sell every historical fiction as a 'new historical discovery'. I know that publishing is a very competitive industry, but someone needs to tell them to tone it. For the record, Nefertiti's tomb wasn't found (despite what some catchy headlines suggested), it is unknown to what family she belonged (some even suggest she was a foreign princess). We don't have her DNA nor that of her family members so most speculations about her will remain just that- speculations. The biographical claim of this book is therefore ridiculous. 


Uglavnom, glavna zamjerka ovom romanu je ista koju imam sa većinom povijesnih knjiga koje sam pročitala u zadnje vrijeme. Ključni problem je što nimalo ne uspjeva prenijeti taj neki osjećaj prošloga vremena. Još jedna stvar koja me živcira da pisci povijesne fikcije uvijek tvrde da su napravili veliko povijesno istraživanje. Uvijek pričaju o tome kako su se zaljubili u povijest kao djeca, ali malo njih shvaća da par posjeta knjižnici ne pretvara osobu u povjesničara. Doduše mislim da tu nisu sami pisci krivci. Marketing je taj koji pokušava prodati svaki povijesni roman kao novo povijesno otkriće. Znam da je izdavaštvo industrija u kojoj je natjecanje svakodnevnica, ali netko bi im trebao reći da ne pretjeruju. Činjenica je da grobnica Nefertiti nije pronađena (bez obzira na to što su neke naslovnice tvrdile), nepoznato je kojoj je obitelji pripadala prije udaje (neki čak govore da je bila strana princeza). Nemamo njen DNA niti onaj njene obitelji tako da će većina predviđanja o njoj ostati samo to- predviđanja. Tvrdnje da je ova knjiga biografska su stoga smiješne. 
 Even if you don't know a lot about the culture of ancient Egypt, you have probably heard of Nefertiti. Even if you can't remember having hear about Nefertiti, you must have seen her famous bust sculpture  at least once. It is one of the most copied ancient Egypt's art works. This world famous bust  turned Nefertiti into a timeless beauty icon.  On the other hand, if you're familiar with Egyptian history, then you will understand why Nefertiti fascinates us so. If for nothing else, she was a queen in one of the most interesting and turbulent times of ancient Egyptian history. Her husband, the pharaoh Akhenathen (known also as Amenhotep IV), abolished the state's religion in favour of worshiping one God.

Čak i ako ne znate puno o kulturi drevnoga Egipta, vjerojatno ste čuli za Nefertiti, a čak i ako se ne sjećate da ste čuli njeno ime, sigurno ste negdje vidjeti njenu poznatu bistu jer je to jedna od najpoznatijih svjetskih skultura. To je jedna od najkopiranijih umjetničkih djela iz razdoblja drevnoga Egipta, a samu Nefertiti pretvorila je u vječnu ikonu ljepote. S druge strane, ako ste upoznati s egipatskom poviješću, onda vam je jasno zašto nas Nefertiti toliko fascinira. Ako ništa drugo, bila je kraljica za vrijeme koje je među najzanimljivijima i najturbuletnijima u povijesti drevnoga Egipta. Njen muž faraon Eknaton (poznat i kao Amenhotep IV) , ukinio je državnu religiju i utemeljio štovanje jednoga Boga.


The fact that the author decided to turn Nefertiti into a villain was something I could have lived with but I can't forgive the author for turning her into a simpleton. The way Nefertiti is described is very one-dimensional and quite frankly that ruined the novel for me. In general, the characters are not well developed. The story is actually about Nefertiti's sister Mutnodjemet and told from her point of view. This isn't problematic as such, but this character is portrayed as such a goodie two shoes....honesty, I found it quite annoying. Not only was Mutnodjemet often naive but the novel itself- for example this girl often cures serious illness with mint tea. She is supposed to be this herb healer but it doesn't seem very convincing. 

Činjenica da je autorica odlučila pretvoriti Nefertiti u negativni lik je nešto što nije problematično samo po sebi, ali joj ne mogu oprostiti što ju je pretvorila u glupaču. Način na koji je Nefertiti opisana je ograničen, prikazana je jednodimenzionalno i iskreno to mi je pokvarilo cijeli roman. U globalu, likovi nisu dobro razvijeni. Sama priča je iz zapravo o njenoj sestri Mutni i ispričana je iz njene perspektive. Nemam zamjerku tome, ali ovaj je lik takva dobrica da mi je stalno išao na živce. Nije samo ona naivna već često i sam roman, naprimjer ta djevojka često liječi bolesti s čajem od mente. Trebala bi biti nekakva travarka, ali nekako se to ne čini uvjerljivo. 
The writing style is actually solid, but the story, the plot and the characters failed to move me. The whole novel reads like a soap opera. I didn't care much for it, but if you don't mind the oversimplification of characters, you might actually enjoy the story. It's not terrible, it's just not my cup of tea. I can't say that I liked it. Honestly, I'm somewhat surprised by all the good reviews it received but on the other hand, I can't say it is dreadful. I won't give up on this author, I think she has potential and I believe she can write better. I might give her another chance in near future. 

Stil pisanja je zapravo u redu, ali sama priča, zaplet  i likovi nisu me nimalo dirnuli. Cijeli roman mi je kao sapunica. Nije mi se svidio, ali opet ako vam ne smeta taj nedostatak složenosti likova, možda vam se sama priča i svidi. Nije grozna, jednostavno mi ne odgovara. Ne mogu reći da mi se roman svidio. Zapravo, donekle su me iznenadile sve te dobre kritike, ali s druge strane ne mogu reći da je grozan. Neću odustati od ove autorice zasada, mislim da ima potencijala i vjerujem da može pisati bolje. Tako da joj u bliskoj budućnosti planiram dati još jednu šansu. 

subota, 21. siječnja 2017.

Dame Iris Murdoch

Finally the weekend is here!  What are your plans for tonight? My plan is to stay in and catch up with blogs. Today's post is going to be short and sweet. Just one outfit and book recommendation. First, something about the outfit.  This kind of styling is appropriate for colder days. How to dress when it is cold? If I managed to learn something during these cold days it would be- layers, layers, layers. Cap are also a good idea. If the weather suddenly improves, you can always put your cap in the bag. The same applies to scarves and gloves. Winter accessories are not only stylish, they are also practical- they were made to keep us warm. Keep warm and take care! Book recommendation of the day? The Sandcastle by Iris Murdoch. I'm a big fan of Murdoch, she was an extraordinary novelist.  You can read my book review here. I published this one on my other blog because I decided that I will publish most of my book reviews there. All the photographs were taken in vicinity of Mostar (the industrial zone).

Konačno je tu vikend! Kakvi su vaši planovi za večeras? Ja ostajem kući i nakonađujem propušteno u čitanju blogova. Današnja objava će biti kratka i slatka. Samo jedna odjevna kombinacija i preporuka knjige. Prvo nešto o kombinaciji koja je prilagođena ovoj zimi. Kako se obući kada je hladno? Ako sam išta naučila ovih hladnih dana, to je važnost slojeva. Kape su također dobra ideja. Popravi li se vrijeme iznenada, lako ih je ponovo ubaciti u torbu. Isto vrijedi i za šalove i rukavice. Zimski modni dodaci nisu samo ukras, oni su napravljeni sa svrhom da nam bude toplo. Tako da pazite na sebe i oblačite se toplo! Preporuka knjige dana? The Sandcastle, roman Iris Murdoch. Jako mi je draga ova književnica, smatram da je posjedovala doista izvaredni talent.  Možete pročitati moj ogled knjige ovdje, objavila sam je na svom drugom blogu jer sam odlučila da ću većinu ogleda knjiga objavljivati tamo.  Sve su fotografije uslikane u industrijskoj zoni u blizini Mostara. 


woftd


jacket/jakna: ski pro
turtleneck/dolčevita: terranova
jeans/traperice: piazza Italia
shoes/cipele: retro shoes
the rest/ostalo: no name


utorak, 17. siječnja 2017.

Pink and blue dress (fashion illustrations on book pages) / Ružičasta i plava haljina (modne ilustracije na stranicama knjiga)

What do you do when you feel like drawing but you run out of paper?....draw on what you have at hand. Illustrating on book pages is certainly not a new concept, but I think this illustration was my first conscious work of this sort. I did draw on books before, but it was more doodles than anything else. Moreover, I usually did it absentmindedly. This time I just thought to myself- why not? So, I made this fashion illustration with markers. This lovely lady is wearing a strapless heart shaped pink gown. I wouldn't mind having something like this in my closet. Actually I just remember that I bought a similar dress once. Unfortunately, the quality was so bad that I never wore it out of the house. As soon as I brought it home, I saw that purchasing it was a mistake. The sticking was terrible and the dress was practically transparent. That is the last time I'm trying something on in a shop that doesn't have proper lighting and mirrors. A lesson was learned there. Never shop in a hurry, ladies and gentlemen. Always make sure you're buying something you can actually wear. Anyway, a pink dress is always a lovely idea. As long as the quality of the dress is decent! Pretty in pink, as they say. Do you like pink? I sure do. Pink comes in so many lovely shades. For a while, pastel pink was my favourite shade. Right now I'm craving a clothing item that would come in a more intense pink. Something like this dress I illustrated. Often I draw things that I would like to have. Makes sense doesn't it? We draw what we like. 

Što napraviti kada vam se crta, a ostanete bez papira za crtanje?...Crtajte na onome što vam je pri ruci. Ilustriranje na stranicama knjiga nije ništa novo, ali mislim da je ova ilustracija moj prvi svjesni rad ove vrste. Jesam i prije crtala na knjigama, ali to su bile više nekakve črčarije  nego nešto drugo. Uz to, obično nisam bila ni svjesna toga što radim. Ovo puta ja sam si rekla, zašto ne? Tako sam napravila ovu modnu ilustraciju s markerima. Ova lijepa dama nosi haljinu srcolikoga izreza. Ne bi imala ništa protiv toga da mi se neka ovakva haljina nađe u ormaru. Zapravo sjetila sam da sam jednom kupila sličnu haljinu. Nažalost kvaliteta je bila tako loša da je na kraju nikad nisam nosila izvan kuće. Čim sam je donijela kući, vidjela sam da je nisam trebala kupiti. Šav je bio loš, a haljina je bila pa prozirna. To je zadnji put da kupujem nešto u dućanu koji nema dobru rasvjetu i ogledala.  Naučena lekcija. Nemojte nikada kupovati u žurbi, dame i gospodo. Uvijek budite sigurni da ćete doista nositi ono što kupite. U svakom slučaju, roza haljina je uvijek dobra idea. Barem ako je kvaliteta haljine pristojna! Lijepa u ružičastom, kao što kažu. Volite li rozu? Ja je volim, a dolazi u toliko divnih nijansi. Neko vrijeme mi je pastelno roza bila najdraža nijansa. Sada bi voljela neki odjevni komad u jarko ružičastoj. Nešto kao haljina koju sam nacrtala. Često crtam stvari koje bi voljela imati. To ima smisla, zar ne? Crtamo ono što volimo. 
                                                    A  PINK DRESS / RUŽIČASTA HALJINAmodaodaradosti

long hair

pink gown illustration

One of my new year decision was to draw less. Needless to say, this arrangement isn't quite working out! The main reason why I wanted to take a rest from drawing is that I started to have a lot of back problems. Now, I'm trying to work out a new work out regime (accidental word play) that would help me with this problem. I do have a special work out regime that one great therapist devolved for me years ago, but with the amount of sitting I do, it is just not enough to undo the damage I guess. That's modern life. We all spend so much time behind our desks. I enjoy walking, but sometimes walking isn't enough. The reality is that, biologically speaking, human body is made for movement. Our spine won't thank us for spending hours sitting down- no matter how much we might enjoy the end result of our work that can be done only sitting down. So, I'm trying to figure out something. I might have to stop painting and drawing. I hope that I will be able to work something out. One of alternatives I'm considering is blogging less often, that could save me a few hours daily. Perhaps both will be needed. It's been more than four years since I started blogging, perhaps time has come to slow down a bit and blog less often. I might develop a new more relaxed blogging schedule in the future. 

Jedna od mojih novogodišnjih odluka bila je crtati manje. Možda nije potrebno to napominjati, ali nekako mi to ne odgovara. Glavni razlog zašto sam se htjela malo odmoriti od crtanja je da sam počela imati probleme s leđima. Sada pokušavam razviti neki program vježbanja koji će mi pomoći s ovim problem. Imam jedan poseban program vježbanja koji je prije puno godina odličan fizioterapeut prilagodio za mene kada sam išla kod njega zbog problema sa skoliozom, ali valjda stvarno toliko sjedim da ni vježbanje više ne pomaže. Možda treba više vježbi za poništiti štetu nastalu sjedenjem. To je moderni život. Svi mi provodimo previše vremena iza radnih stolova. Volim šetanje, ali ono samo po sebi ponekad nije dovoljno. Realnost je da je biološki gledano ljudsko tijelo napravljeno za kretanje. Naša kralježnice nam neće zahvaliti za sve te sate koje provodimo sjedeći, bez obzira na to koliko uživali u tom nekom radu koji se može napraviti samo sjedeći. Tako da pokušavam nešto smisliti. Možda ću morati i prestati slikati i crtati. Nadam se da ću nešto smisliti. Jedna od alternativa o kojoj sam razmišljanja je i manje objavljivanja, to mi bi moglo uštedjeti dosta vremena. Možda ću trebati oboje iskombinirati. Prošle su više od četiri godine otkada sam otvorila ovaj blog, možda je vrijeme da malo usporim. Možda u budoćnosti razvijem novi manje učestali raspored objava.modaodaradosti


If I were to turn this dress into a reality, I would probably add a nice belt. Perhaps I would sewn in sequins that would look like a belt. Something like these plastic sequins you can see below. I made a few necklaces with these kind of sequins. I think I only have one left. I'm not sure where are all the others. I did donate a few of them. Usually I donate my stuff around Christmas time to some association that is doing fund raising, so that it can be sold for charity. I must have given the other necklaces away as well. Perhaps I will make a few more in a future. If I manage to find time. Anyhow, that would be my pink dress illustration. I'm not very keen on markers, but I like how this illustration turned out. These are ordinary ones, I have never tried copic markers. Those things cost an arm and a leg. Every time I post something on Instagram, there is someone advising me to try out copic markers. No, thanks. I'm already spending more than I can afford on my art hobby. 

Ako bih pretvorila ovu haljinu u stvarnost, vjerovatno bi dodala i lijep remen. Možda bi ušila ukrase koji bi izgledali kao pojas. Nešto kao ovi plastični kristalići koje možete vidjeti ispod. Napravila sam par ogrlica s ovakvim kristalićima. Mislim da mi je samo jedna ostala. Nisam sigurna gdje su ostale. Nekoliko sam ih donirala. Obično oko Božića doniram svoje kreacije nekoj od udruga koja u to vrijeme skuplja novac, tako se mogu prodati u dobrotvorne svrhe. Druge sam ogrlica valjda  isto poklonila. Možda ih napravim još nekoliko u budućnosti. Ako pronađem vremena. Uglavnom, to bi bila moja ilustracija ružičaste haljine. Nisam ljubitelj markera, ali sviđa mi se kako je ova ilustracija ispala. Ovo su obični markeri, nisam nikada probala takozvane copic markere jer su za moj pojam preskupi. Svaki put kada objavim neku sliku na Instagramu nađe se neki pametnjaković koji mi kaže da ih moram obavezno probati. Ne hvala, ionako previše trošim na svoj hobi slikanja.


ukrasni remen

crtanje preko teksta

crtanje na stranicama knjiga
                                                 A BLUE DRESS/ PLAVA HALJINASo, that would be all about the pink dress, now let's talk about my painting of a blue dress. Yes, today I will present another fashion illustration to you. The medium for this second one is watercolours on book paper. I was worried that the paper will break because you know book paper isn't suitable for watercolour but I managed to make it work by being very careful not to use too much water. I love books, so it is important to me not to damage them. Even those books I don't care for.  I actually hate this novel whose pages I used for painting (my review on goodreads here, I plan to write more about it on my other blog someday), so I'm happy that I managed to turn this terrible book into something useful. I will most surely not read it again, but now I can flip through its pages and enjoy the images. As far as the first illustration is concerned, I didn't cover anything important with it, just references from one of my SLA ( Second language acquisition)  teaching books.

To bi bilo sve o ružičastoj haljini, sada pričajmo o plavoj haljini ili bolje rečeno mojoj slici plave haljine. Da, danas vam predstavljam još jednu modnu ilustraciju. Medij za ovu su vodene boje na papiru od knjige. Malo sam se brinula da će papir puknuti jer kao što možete zamisliti taj papir nije prikladan za akvarel, ali uspjela sam to izvesti tako da sam jako pazila da ne koristim puno vode. Volim knjige, zato mi je važno da ih ne uništim, čak i one knjige koje mi ništa ne znače. Zapravo ne podnosim ovaj roman čije sam stranice iskoristila za slikanje (napisala sam ogled na goodreads-u, a bit će nekad i na mom drugom blogu), tako da mi je drago da sam uspjela pretvoriti ovaj grozni triler u nešto korisno. Sigurna sam da ga neću ponovo čitati , ali sada ga mogu preslitati  i uživati u slikama. Što se tiče prve ilustracije, nju sam nacrtala za poleđini stručne knjige, preko popisa literature, tako da opet nisam ništa bitno prekrila. 
book art


book page art

 I just love the end result. The hair and the face look exactly how I wanted them to look. I must admit that I didn't pay as much attention to the rest, but I think it turned out pretty nice anyway. It is not a proper fashion illustration, but it has an artistic vibe that I really like. Most of my illustrations are not made to present them to potential clients (because I'm obviously not a designer). Instead, they're made because I love drawing and painting clothes. This blue gown is another item I would love to have in my closet. I love to drew this type of classical long dresses. Those kind of dresses look good on everyone. Anyway, I've taken a liking to drawing on book pages, you can expect more illustrations in this style. If I manage to solve my backache.  

Jako mi se sviđa kako je ova slika ispala. Kosa i lice izgledaju točno onako kako sam željela. Moram priznati da nisam obraćala toliko pažnje na ostatak, ali mislim da je ispalo poprilično dobro svejedno. Nije to "profesionalna" modna ilustracija, ali ima taj umjetnički pečat koji mi se sviđa. Većina mojih ilustracija nije napravljena da bi ih predstavila potencijalnim klijentima (jer očito nisam dizajner) nego ih pravim iz nekakve ljubave prema crtanju odjeću. Ova plava haljina je još jedan odjevni komad koji bi voljela imati u ormaru. Volim ovaj klasični tip dugih haljina. Takve haljine dobro pristaju svima. Uglavnom, svidjelo mi se crtanje po stranicama knjiga. Možete očekivati još takvih radova, ako uspijem riješiti bol u leđima. 


akvarel na stranici knjige

slikanje na stranici knjige

Let's connect on other social media / Družimo se i na drugim virtualnim mjestima:


nedjelja, 15. siječnja 2017.

Fake fur coat/ Kaput od umjetnoga krzna (Kravica)


It was quite cold when these photographs were taken, but I still thoroughly enjoyed my visit to these waterfalls. This outfit is very similar to the last one I posted, the only thing different is this faux fur coat. This coat is usually enough to keep me warm, but since it was really freezing that day, it didn't really do the job. Not its fault, though. I should have layered this look better. Next time I will wear an additional layer of clothing, perhaps a jacket of some kind. Now, I'll just touch briefly on this stunning location. I usually try to keep my posts shorter on the weekend.

Bilo je poprilično hladno kada su ove fotografije uslikane, ali sam svejedno jako uživala u posjetu ovim slapovima. Odjevna kombinacija je jako slična zadnjoj koju sam objavila, jedina razlika je ovaj kaput od umjetnoga krzna. Obično je više nego dovoljan da mi bude toplo, ali pošto je toga dana bilo baš hladno, nije se baš iskazao. Nije negova krivica, ja sam se trebala sjetiti dodati još koji sloj odjeće. Idući put ću se sjetiti dodati još neku jaknicu ili nešto tako. Sada, samo još par riječi o ovoj prekrasnoj lokaciji.  Obično se vikendom trudim ne duljiti previše. Kravica waterfall, also known as Kravice, is located  in Herzegovina, it is about 10 kilometers from Ljubuški and about 40 kilometers from Mostar. It is a popular tourist destination. The locals are quite fond of it as well. I myself have been here a number of times (you can see some of my previous visits here,  herehere,    here  and here). You can expect to see this place on my blog again. What can I say? I love it. 


Slap Kravica, poznat i kao Kravice je udaljen oko 10 kilometara od Ljubuškoga i oko 40 km od Mostara. Popularna je turistička destinacija, a i ljudi koji ovdje žive vole ga posjećivati. Ja sam tu bila puno puta ( u engleskom dijelu teksta su poveznice ako želite pogledati prijašnje posjete). Možete očekivati da ćete ovo mjesto ponovo vidjeti na mome blogu. Sviđa mi se. Što drugo reći?
So, if you decided to travel to Bosnia and Herzegovina do stop here. It is pretty close to the boarder with Croatia, so if you're visiting Croatian coast, it really isn't that long of a drive. The Kravica Fall (also called Kravice ) has a cafe and picnic/camping area. When we were there, the cafe wasn't open but on the upper side, we didn't have to pay to get in the area. For most of the year, there is a small admission fee (sth like 2 euros) that you have to pay if you want to get close to the falls. Anyway, this natural phenomenal is well worth the visit! The whole area is really beautiful.

Stoga ako ste odlučili posjetiti Bosnu i Hercegovinu, svratite ovdje.  Dosta je blizu granice s Hrvatskom, tako da ako posjećujete hrvatsku obalu, to stvarno nije duga vožnja. Vodopad Kravica (poznat i kao Kravice) ima i kafić i područje za piknik i kampiranje. Kada smo mi bili tamo, kafić nije radio, ali zato barem nismo morali platiti ulazak. Većinu godine, za približiti se slapovima treba platiti malu naknadu za ulaz (mislim da je oko 4 km). U svakom slučaju ovaj prirodni fenomen vrijedi posjetiti! Cijelo područje je stvarno prelijepo.

 

dress/haljina: modna kuća Bellissima
coat/kaput: vintage
necklace/ ogrlica: handmade by me, moj ručni radLet's connect on other social media: